تعرفه قیمت

محصول
طرف
سایز
تیراژ
تحویل
قیمت (ریال)
سفارش
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
کاتالوگ گلاسه
یک رو 21 * 29.7 1000 0 1,500,000
یک رو 29.7 * 42 1000 0 0
محصول
طرف
سایز
تیراژ
تحویل
قیمت (ریال)
سفارش
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
سربرگ A4 تحریر
یک رو 21 * 29.7 1000 0 0
محصول
طرف
سایز
تیراژ
تحویل
قیمت (ریال)
سفارش
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
جعبه
دو رو 25 * 35 1000 0 0
فولدر
دو رو 29.7 * 42 1000 0 0
برچسب(لیبل)
محصول
طرف
سایز
تیراژ
تحویل
قیمت (ریال)
سفارش
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
لیبل خرما
یک رو 11.5 * 16.5 1000 0 0
محصول
طرف
سایز
تیراژ
تحویل
قیمت (ریال)
سفارش
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
تراکت گلاسه
یک رو 21 * 29.7 1000 7 3,750,000
یک رو 21 * 14.8 1000 7 1,900,000
دو رو 21 * 29.7 1000 7 5,800,000
یک رو 21 * 29.7 1000 2 5,800,000
دو رو 21 * 29.7 1000 2 5,800,000
یک رو 21 * 29.7 2000 7 5,550,000
دو رو 21 * 29.7 2000 7 7,500,000
یک رو 21 * 29.7 2000 2 7,500,000
دو رو 21 * 29.7 2000 2 7,500,000
دو رو 21 * 14.8 1000 7 2,900,000
یک رو 21 * 14.8 1000 2 4,900,000
دو رو 21 * 14.8 1000 2 4,900,000
یک رو 21 * 14.8 2000 7 2,650,000
دو رو 21 * 14.8 2000 7 3,650,000
یک رو 21 * 14.8 2000 2 5,750,000
دو رو 21 * 14.8 2000 2 5,750,000
یک رو 21 * 14.8 5000 2 12,800,000
دو رو 21 * 14.8 5000 2 12,800,000
یک رو 14.8 * 10.5 1000 7 950,000
دو رو 14.8 * 10.5 1000 7 1,450,000
یک رو 14.8 * 10.5 1000 2 4,500,000
دو رو 14.8 * 10.5 1000 2 4,500,000
یک رو 14.8 * 10.5 2000 7 1,400,000
دو رو 14.8 * 10.5 2000 7 1,900,000
یک رو 14.8 * 10.5 2000 2 4,900,000
دو رو 14.8 * 10.5 2000 2 4,900,000
یک رو 14.8 * 10.5 5000 2 6,200,000
دو رو 14.8 * 10.5 5000 2 6,200,000
یک رو 35 * 25 1000 7 4,300,000
دو رو 35 * 25 1000 7 6,250,000
یک رو 35 * 25 1000 2 6,250,000
دو رو 35 * 25 1000 2 6,250,000
یک رو 35 * 25 2000 7 6,500,000
دو رو 35 * 25 2000 7 8,500,000
یک رو 35 * 25 2000 2 8,500,000
دو رو 35 * 25 2000 0 8,500,000
یک رو 35 * 25 5000 2 15,200,000
دو رو 35 * 25 5000 2 15,200,000
یک رو 25 * 17.5 1000 7 2,150,000
دو رو 25 * 17.5 1000 7 3,150,000
یک رو 25 * 17.5 1000 2 5,150,000
دو رو 25 * 17.5 1000 2 5,150,000
یک رو 25 * 17.5 2000 7 3,250,000
دو رو 25 * 17.5 2000 7 4,250,000
یک رو 25 * 17.5 2000 2 6,250,000
دو رو 25 * 17.5 2000 2 6,250,000
یک رو 25 * 17.5 5000 2 9,700,000
دو رو 25 * 17.5 5000 2 9,700,000
یک رو 17.5 * 12.5 1000 7 1,100,000
دو رو 17.5 * 12.5 1000 7 1,600,000
دو رو 17.5 * 12.5 1000 2 4,600,000
یک رو 17.5 * 12.5 2000 7 1,700,000
یک رو 17.5 * 12.5 1000 2 4,600,000
دو رو 17.5 * 12.5 2000 7 2,200,000
یک رو 17.5 * 12.5 2000 2 5,150,000
دو رو 17.5 * 12.5 2000 2 5,150,000
یک رو 17.5 * 12.5 5000 2 6,800,000
دو رو 17.5 * 12.5 5000 2 6,800,000
تراکت تحریر
یک رو 21 * 14.8 1000 7 1,700,000
یک رو 21 * 29.7 1000 7 3,250,000
دو رو 21 * 29.7 1000 7 5,300,000
یک رو 21 * 29.7 2000 7 4,500,000
دو رو 21 * 29.7 2000 7 6,500,000
یک رو 21 * 29.7 1000 2 5,300,000
یک رو 21 * 29.7 2000 2 6,500,000
دو رو 21 * 14.8 1000 7 2,700,000
یک رو 21 * 14.8 2000 7 2,250,000
دو رو 21 * 14.8 2000 7 3,300,000
یک رو 21 * 14.8 1000 2 4,600,000
دو رو 21 * 14.8 1000 2 4,600,000
یک رو 21 * 14.8 2000 2 5,300,000
دو رو 21 * 14.8 2000 2 5,300,000
یک رو 14.8 * 10.5 1000 7 850,000
دو رو 14.8 * 10.5 1000 7 1,350,000
یک رو 14.8 * 10.5 2000 7 1,150,000
دو رو 14.8 * 10.5 2000 7 1,700,000
یک رو 14.8 * 10.5 2000 2 4,600,000
دو رو 14.8 * 10.5 2000 2 4,600,000
یک رو 35 * 25 1000 7 3,650,000
یک رو 35 * 25 1000 2 5,600,000
دو رو 35 * 25 1000 2 5,600,000
یک رو 35 * 25 2000 7 5,250,000
دو رو 35 * 25 2000 2 7,300,000
یک رو 35 * 25 2000 2 7,300,000
یک رو 25 * 17.5 1000 7 1,850,000
دو رو 35 * 25 2000 7 7,300,000
دو رو 25 * 17.5 1000 7 2,800,000
یک رو 25 * 17.5 1000 2 4,800,000
دو رو 25 * 17.5 1000 2 4,800,000
یک رو 25 * 17.5 2000 7 2,650,000
دو رو 25 * 17.5 2000 7 3,650,000
یک رو 25 * 17.5 2000 2 5,600,000
دو رو 25 * 17.5 2000 2 5,600,000
یک رو 17.5 * 12.5 1000 7 950,000
دو رو 17.5 * 12.5 1000 7 1,400,000
یک رو 17.5 * 12.5 1000 2 4,400,000
دو رو 17.5 * 12.5 1000 2 4,400,000
یک رو 17.5 * 12.5 2000 7 1,300,000
دو رو 17.5 * 12.5 2000 7 1,850,000
یک رو 17.5 * 12.5 2000 2 4,800,000
دو رو 17.5 * 12.5 2000 2 4,800,000
یک رو 21 * 29.7 5000 2 10,300,000
دو رو 21 * 29.7 5000 2 10,300,000
یک رو 21 * 14.8 5000 2 7,200,000
دو رو 21 * 14.8 5000 2 7,200,000
یک رو 14.8 * 10.5 5000 2 6,650,000
دو رو 14.8 * 10.5 5000 2 6,650,000
یک رو 35 * 25 5000 2 12,200,000
دو رو 35 * 25 5000 2 12,200,000
یک رو 25 * 17.5 5000 2 8,100,000
دو رو 25 * 17.5 5000 2 8,100,000
یک رو 17.5 * 12.5 5000 2 6,200,000
دو رو 17.5 * 12.5 5000 2 6,200,000
محصول
طرف
سایز
تیراژ
تحویل
قیمت (ریال)
سفارش
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
ملخی
A5
پاکت A3
یک رو 29.7 * 42 1000 0 0
پاکت A4
یک رو 21 * 29.7 1000 0 0
پاکت ملخی
یک رو 11 * 22 1000 0 0
پاکت گلاسه
دو رو 11 * 22 1000 0 0
کرافت
پاکتA5
دو رو 14.8 * 21 1000 0 0
محصول
طرف
سایز
تیراژ
تحویل
قیمت (ریال)
سفارش
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
لمینت برجسته
سلفون مات دور گرد
سلفون براق دور گرد
لمینت مات
دو رو 6 * 9 1000 0 0
لمینت براق
دو رو 6 * 9 1000 0 0
لیمنت مات طرح موج
لمینت براق طرح موج
لمینت برجسته مخملی
سلفون مات
دو رو 4.5 * 8.6 1000 0 0
سلفون براق
دو رو 4.5 * 8.5 1000 0 0
محصول
طرف
سایز
تیراژ
تحویل
قیمت (ریال)
سفارش
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
محصول
طرف
سایز
تیراژ
تحویل
قیمت (ریال)
سفارش
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
دورو 8.2*4.8 1000 15 2.050.000
Top